Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
2165

I Ca 145/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Ostrołęce

Data orzeczenia: 2017-06-14

Data publikacji: 2017-07-25

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: W toku postępowania strona pozwana, broniąca stanowiska, że umowa sprzedaży była umową rzeczywistą a nie pozorowaną w żaden sposób nie wykazała- poza zachowaniem formy aktu notarialnego- że realnie spełnione zostały warunki umowy sprzedaży. Elementami przedmiotowo istotnymi umowy sprzedaży jest z jednej strony przeniesienie na kupującego własności nieruchomości oraz jej wydanie nabywcy, zaś z drugiej strony zapłata ceny kupującemu. Żadne z tych warunków nie zostało spełnione.
Sygn. akt I Ca 145/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 14 czerwca 2017 r. Sąd Okręgowy w Ostrołęce Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSO Monika Strzyżewska Sędziowie: SO Tomasz Deptuła SO Małgorzata Mikos-Bednarz (spr.) Protokolant : sekr. sądowy Monika Iwańska po rozpoznaniu w dniu 14 czerwca 2017 r. w Ostrołęce na rozprawie sprawy z powództwa Z. S. i A. S. przeciwko Ł. A. i S. A. o usunięcie niezgodności między treścią Księgi Wieczystej a rzeczywistym stanem prawnym n
Czytaj więcej»

I C 699/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Ostrołęce

Data orzeczenia: 2017-05-30

Data publikacji: 2017-07-13

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Wystąpienie przez poszkodowanego z roszczeniem przeciwko UFG o wyrównanie szkody na osobie lub mieniu będzie skuteczne tylko w wypadku, gdy zostanie wykazane, że szkoda została wyrządzona ruchem pojazdu mechanicznego, którego posiadacz był obciążony zawrzeć umowę obowiązkowego OC, a jednocześnie posiadacz lub kierujący pojazdem jest odpowiedzialny za szkodę, a nadto gdy sprawcą szkody był inny kierowca pojazdu mechanicznego, którego nie udało się zidentyfikować.
Sygn. akt: I C 699/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 30 maja 2017 r. Sąd Okręgowy w Ostrołęce I Wydział Cywilny Przewodniczący: SSO Monika Strzyżewska Protokolant: Anna Rutkowska po rozpoznaniu w dniu 22 maja 2017 r. w Ostrołęce na rozprawie sprawy z powództwa B. S. i W. S. przeciwko Ubezpieczeniowemu Funduszowi Gwarancyjnemu z siedzibą w W. o zapłatę orzeka: 1. powództwo oddala; 2. kosztami postępowania obciąża Skarb Państwa; 3. odstępuje od obciążania małoletnich powodów koszta
Czytaj więcej»

I Ca 142/17

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Ostrołęce

Data orzeczenia: 2017-06-14

Data publikacji: 2017-07-13

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Kwalifikowana, jako brak wiedzy o rzeczywistym stanie spadku, nieświadomość spadkobiercy odnośnie rzeczywistego rozmiaru pasywów spadku otwartego przed 18 października 2015 r. - może być podstawą uchylenia się od skutków prawnych nie złożenia w terminie oświadczenia o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza na podstawie art. 1019 § 1 i § 2 k.c. w zw. z art. 84 § 1 oraz § 2 k.c. w zw. z art. 88 § 2 k.c.
Sygn. akt I Ca 142/17 POSTANOWIENIE Dnia 14 czerwca 2017 r. Sąd Okręgowy w Ostrołęce Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący : SSO Monika Strzyżewska Sędziowie: SO Tomasz Deptuła (spr.) SO Małgorzata Mikos-Bednarz Protokolant : sekr. sądowy Monika Iwańska po rozpoznaniu w dniu 14 czerwca 2017 r. w Ostrołęce na rozprawie sprawy z wniosku J. K. z udziałem J. S. , (...) Sp. z o. o. z siedzibą w S. o zatwierdzenie oświadczenia o uchyleniu się od skutków prawnych oświadczenia o przyjęciu spadku
Czytaj więcej»

III U 981/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Ostrołęce

Data orzeczenia: 2017-05-30

Data publikacji: 2017-06-28

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt: III U 981/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 30 maja 2017r. Sąd Okręgowy w Ostrołęce III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie: Przewodniczący: SSO Bożena Beata Bielska Protokolant: starszy sekretarz sądowy Małgorzata Bednarek po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 30 maja 2017r. w O. sprawy z odwołania M. K. przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddziałowi w P. o świadczenie przedemerytalne na skutek odwołania M. K. od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecz
Czytaj więcej»

I C 1289/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Ostrołęce

Data orzeczenia: 2017-04-05

Data publikacji: 2017-06-22

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Te same w odniesieniu do celu umowy okoliczności faktyczne obejmujące niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania w pokrywającym się okresie mogą być podstawą jednej kary umownej. Postawa zobowiązanego przy wyjaśnieniu rozbieżności w dziedzinie wykonania umowy podlega ocenie w kategorii realizacji umowy stron.
Sygnatura akt I C 1289/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 5 kwietnia 2017 roku Sąd Okręgowy w Ostrołęce Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSO Tomasz Deptuła Protokolant: st. sekr. sąd. Marta Domurad po rozpoznaniu w dniu 28 marca 2017 r. w Ostrołęce na rozprawie sprawy z powództwa Skarbu Państwa – Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce przeciwko (...) SA w P. o zapłatę orzeka : I zasądza od pozwanej (...) SA w P. na rzecz powoda Skarbu Państwa – Prokuratury Okręgowej w Ostr
Czytaj więcej»

I C 337/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Ostrołęce

Data orzeczenia: 2017-01-23

Data publikacji: 2017-03-08

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Jeśli chodzi o odpisy pism procesowych dla doręczenia stronie przeciwnej, to przepis art. 128 k.p.c. nie zobowiązuje strony do składania załączników w oryginale czy uwierzytelnionej kopii. Jak słusznie wskazał powód, odpis pisma procesowego nie musi być podpisany, ani poświadczony za zgodność z oryginałem przez stronę, jej przedstawiciela lub pełnomocnika procesowego.
Sygn. akt: I C 337/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 23 stycznia 2017 r. Sąd Okręgowy w Ostrołęce I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Małgorzata Mikos-Bednarz Protokolant: sek. sąd. Magdalena Chylińska po rozpoznaniu w dniu 19 stycznia 2017 r. w Ostrołęce na rozprawie sprawy z powództwa Raport 2 Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w K. przeciwko S. W. (1) o zapłatę orzeka: 1 zasądza od pozwanego S. W. (1) na rzecz
Czytaj więcej»

I C 50/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Ostrołęce

Data orzeczenia: 2016-04-22

Data publikacji: 2016-06-22

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Interes prawny w rozumieniu art. 189 kpc zachodzi wtedy, jeżeli sam skutek, jaki wywoła uprawomocnienie się wyroku ustalającego, zapewni powodowi ochronę jego prawnie chronionych interesów, czyli definitywnie zakończy spór istniejący lub prewencyjnie zapobiegnie powstaniu takiego sporu w przyszłości.
Sygn. akt: I C 50/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 22 kwietnia 2016 r. Sąd Okręgowy w Ostrołęce I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Małgorzata Mikos-Bednarz Protokolant: sek. sąd. Magdalena Chylińska po rozpoznaniu w dniu 22 kwietnia 2016 r. w Ostrołęce na rozprawie sprawy z powództwa P. G. (1) przeciwko M. B. (1) , A. B. o ustalenie orzeka: 1 powództwo oddala; 2 zasądza od powoda P. G. (1) solidarnie na rzecz powodów: A. B. i M. B. (1) kwotę 3.634 zł
Czytaj więcej»

I Ca 183/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Ostrołęce

Data orzeczenia: 2013-04-22

Data publikacji: 2013-05-16

trafność 100%

Teza orzeczenia: Zgoda wieczystego uzytkownika na wypowiedzenie opłaty rocznej i ustalenie nowej wysokości opłaty, przy zastosowaniu dotychczasowej stawki procentowej, po ustawowej zmianie stawki z uwagi na cel w jakim nieruchomość jest wykorzystywana wyłącza możliwość późniejszego obniżenia stawki procentowej bez zgody właściciela bnieruchomości gruntowej.
Sygn. akt I Ca 183/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 22 kwietnia 2013r. Sąd Okręgowy w Ostrołęce Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący- Sędzia SO Tomasz Deptuła Sędzia SO Marek Konrad Sędzia SO Jerzy Pałka Protokolant: Ewelina Nadolna po rozpoznaniu w dniu 22 kwietnia 2013r. w Ostrołęce na rozprawie sprawy z powództwa Poczty Polskiej S.A. w W. przeciwko Skarbowi Państwa - Staroście (...) o ustalenie wysokości stawki opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste nieruchomości na
Czytaj więcej»

I Ca 141/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Ostrołęce

Data orzeczenia: 2013-05-22

Data publikacji: 2013-06-25

trafność 100%

Teza orzeczenia: 1) Z woli ustawodawcy polski proces cywilny przybiera charakter coraz bardziej kontradyktoryjny, m. in. przenosząc obowiązku w sferze dowodzenia na same strony i wymagając od nich w tym zakresie inicjatywy i terminowości pod rygorem przegrania sprawy.Formalizm i rygoryzm procesowy dotyka w szczególności stronę występującą przed sądem z profesjonalnym pełnomocnikiem, który z założenia powinien znać przepisy i nie dopuścić do zaniedbań w dochodzeniu prawa. 2) Uchybienie miesięcznemu terminowi na notyfikację wady fizycznej rzeczy sprzedanej z art. 563 § 1 k.c. prowadziło- w myśl literalnego brzmienia przepisu- do utraty przez kupującego uprawnień z tytułu rękojmi. W doktrynie wyraża się trafny pogląd, że jest to termin prekluzji pozasądowej (zawity), który nie podlega przywróceniu, ani działaniu klauzuli generalnej z art. 5 k.c.
Sygn. akt I Ca 141/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 22 maja 2013 r. Sąd Okręgowy w Ostrołęce Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSO Jerzy Dymke (spr.) Sędziowie: SO Barbara Chojnowska SO Tomasz Sagała Protokolant: Ewelina Nadolna po rozpoznaniu w dniu 22 maja 2013r. w Ostrołęce na rozprawie sprawy z powództwa M. S. przeciwko D. T. i M. T. o zapłatę na skutek apelacji powoda od wyroku Sądu Rejonowego w Wyszkowie z dnia 29 listopada 2012r., sygn. akt I C 110/12 orzeka:
Czytaj więcej»

I Ca 376/13

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Ostrołęce

Data orzeczenia: 2013-10-30

Data publikacji: 2014-01-13

trafność 100%

Sygn. akt I Ca 376/13 POSTANOWIENIE Dnia 30 października 2013 r. Sąd Okręgowy w Ostrołęce Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący – Sędzia SO Marta Truszkowska Sędzia SO Tomasz Deptuła (Spr.) Sędzia SO Marianna Kwiatkowska Protokolant: Ewa Chrzczonowska po rozpoznaniu w dniu 30 października 2013 r. w Ostrołęce na rozprawie sprawy z wniosku J. B. (1) z udziałem M. B. o rozgraniczenie na skutek apelacji wnioskodawcy i uczestnika postępowania od postanowienia Sądu Rejonowego w Ostrowi Mazowiec
Czytaj więcej»