Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

III U 541/14 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Ostrołęce z 2014-09-30

Sygn. akt III U 541/14

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 30 września 2014 r.

Sąd Okręgowy

w Ostrołęce

Wydział III

Sąd Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

w składzie:

Przewodnicząca: SSO Grażyna Załęska-Bartkowiak

Protokolant: sekretarz sądowy Emilia Kowalczyk

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 30 września 2014 r. w O.

sprawy z odwołania K. A.

przy udziale ubezpieczonego T. P.

przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddziałowi w P.

o wysokość składek

na skutekodwołania K. A.

od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddziału w P.

z dnia 25 kwietnia 2014 r. nr (...)

orzeka:

1.  zmienia zaskarżoną decyzję w ten sposób, że ustala, iż podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne za T. P. w okresie od dnia 01.08.2005r. do dnia 15.08.2005r. wynosi 205,41zł;

2.  w pozostałym zakresie oddala odwołanie.

UZASADNIENIE

Decyzją z dnia 25.04.2014r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w P. stwierdził, że podstawa wymiaru składek oraz składki na ubezpieczenia społeczne za T. P. podlegającemu ubezpieczeniom społecznym jako pracownik u płatnika K. A. wynoszą w listopadzie 2004r. – 219,74zł, w grudniu 2004r. – 412zł, a od stycznia 2005r. do sierpnia 2005r. po 424,50zł miesięcznie.

Od decyzji odwołał się K. A.. Zakwestionował podstawę wymiaru składek. Nie wskazał jednak o ustalenie jakiej podstawy wnosi.

Organ rentowy wniósł o oddalenie odwołania.

Ubezpieczony T. P. nie zajął w sprawie stanowiska.

Sąd Okręgowy ustalił następujący stan faktyczny :

K. A. od dnia 25 maja 1993r. prowadził działalność gospodarczą - Zakład (...).

Dnia 11 kwietnia 2008r. w Sądzie Okręgowym w Ostrołęce w sprawie sygn. akt IIIU 442/06 zapadł wyrok, w którym Sąd ustalił, że T. P. był pracownikiem K. A. w okresie od dnia 15.11.2004r. do dnia 15.08.2005r. i z tego tytułu podlega w w/w okresie ubezpieczeniom emerytalnemu, rentowym, chorobowemu i wypadkowemu.

W konsekwencji ZUS wydał zaskarżoną decyzję w dnia 25.04.2014r., w której określił, że podstawa wymiaru składek oraz składki na ubezpieczenia społeczne za T. P. wynoszą: w listopadzie 2004r. – 219,74zł, w grudniu 2004r. – 412zł, a od stycznia 2005r. do sierpnia 2005r. po 424,50zł miesięcznie.

Sąd zważył, co następuje:

przedmiotem sporu w niniejszej sprawie było ustalenie, czy podstawa wymiaru składek za T. P. została przez ZUS określona w prawidłowej wysokości.

Analizując wysokość podstawy wymiaru składki wymierzonej za T. P., stwierdzić należy, że ZUS przyjął minimalne wynagrodzenie, które obowiązywało w okresie, gdy był on pracownikiem K. A.. Wynosiło ono w 2004r. 824zł, co wynika z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 09.09.2003r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2004r. (Dz.U. z 2003r., Nr 167, poz.1623). Natomiast w 2005r. wynosiło ono 849zł, co wynika z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14.09.2004r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2005r. (Dz.U. z 2004r., Nr 201, poz.2062). ZUS w oparciu o zgromadzone przez siebie dowody uznał, że T. P. w spornym okresie świadczył pracę w wymiarze 1/2, dlatego jako podstawę za przepracowany miesiąc przyjął połowę minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w danym okresie.

Zgodnie z art.365§1 kpc – wiążący jest wyrok Sądu Okręgowego w Ostrołęce, który zapadł dnia 11 kwietnia 2008r. w sprawie sygn. akt IIIU 442/06. Zgodnie z punktem 189 lit.b w/w wyroku - T. P. jest objęty ubezpieczeniem emerytalnym, rentowym, chorobowym i wypadkowym w okresie od dnia 15.11.2004r. do dnia 15.08.2005r.

T. P. w w/w okresie był pracownikiem. Zatem podlegał obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym na podstawie art.6 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 13.10.1998r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jedn. Dz.U. z 2013, poz.1442 ze zm.). Natomiast w myśl art.18 ust.1 w/w ustawy - podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ubezpieczonych wymienionych w art. 6 ust. 1 pkt 1 stanowi przychód, o którym mowa w art. 4 pkt 9 i 10, z zastrzeżeniem ust. 1a i 2, ust. 4 pkt 5 i ust. 12. Wysokość podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie chorobowe oraz ubezpieczenie wypadkowe określa natomiast art.20 ust.1 w/w ustawy i stanowi ona podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i ubezpieczenia rentowe, z zastrzeżeniem ust. 2 i ust. 3.

Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne określa natomiast art.81 ust.1 ustawy z dnia 27.08.2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2008r., Nr 164, poz.1027 ze zm.). Zgodnie z nim - do ustalenia podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne pracowników stosuje się przepisy określające podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe tych osób, z zastrzeżeniem ust. 5, 6 i 10.

W myśl art.18 ust. 9 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych - za miesiąc, w którym nastąpiło odpowiednio objęcie ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi lub ich ustanie i jeżeli trwały one tylko przez część miesiąca, kwotę najniższej podstawy wymiaru składek zmniejsza się proporcjonalnie, dzieląc ją przez liczbę dni kalendarzowych tego miesiąca i mnożąc przez liczbę dni podlegania ubezpieczeniu.

Przekładając powyższe przepisy na grunt niniejszej sprawy, podnieść należy, że T. P. podlegał ubezpieczeniom emerytalnemu, rentowym, chorobowemu i wypadkowemu w listopadzie 2004r. od dnia 15.11.2004r. do dnia 30.11.2004r., czyli przez 16 dni. Za ten miesiąc ZUS prawidłowo zastosował art.18 ust.9 w/w ustawy i ustalił podstawę składek na wysokość 219,74zł (824zł : 2 = 412zł; 412zł : 30 dni x 16 dni = 219,74zł).

Prawidłowo ZUS przyjął także minimalne wynagrodzenie za przepracowane pełne miesiące od grudnia 2004r. do lipca 2005r., uwzględniając, że w grudniu minimalne wynagrodzenie wynosiło 824zł, a w 2005r. – 849zł oraz przyjmując, że T. P. pracował na ½ etatu. Skoro nie zachowała się żadna dokumentacja świadcząca o wysokości uzyskiwanego przez T. P. w tym okresie wynagrodzenia, to prawidłowo ZUS przyjął za ten okres wynagrodzenie minimalne.

Z tych względów w tym zakresie orzeczono jak w sentencji na mocy art.477 14§1 kpc .

Natomiast ZUS popełnił omyłkę przy obliczaniu podstawy wymiaru składek za sierpień 2005r. ZUS ustalił bowiem wysokość składki tak, jakby T. P. również przepracował pełen miesiąc. Tymczasem bezsporne jest, że T. P. pracował u K. A. jedynie do dnia 15.08.2005r. Podstawa wymiaru składek winna być w przypadku tego miesiąca obliczona przy zastosowaniu art.18 ust.9 w/w ustawy. Uwzględniając, że T. P. w sierpniu 2005r. przepracował jedynie 15 dni, Sąd zmienił zaskarżoną decyzję w tym zakresie i ustalił, iż podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe w okresie od 01.08.2005r. do dnia 15.08.2005r. wynosi 205,41zł (849 : 2 = 424,50zł; 424,50 : 31 dni x 15 dni = 205,41zł).

Z tych względów w tym zakresie orzeczono jak w sentencji na mocy art.477 14§2 kpc .

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Małgorzata Stępek
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Ostrołęce
Osoba, która wytworzyła informację:  Grażyna Załęska-Bartkowiak
Data wytworzenia informacji: